Konkursa LATVIJAS DIZAINA GADA BALVA 2019 nolikums


1. Konkursa mērķis

Latvijas Dizaina gada balva (konkurss) ir ikgadējs, nacionāls dizaina nozares konkurss, kura mērķis ir apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilākos sniegumus, sekmējot Latvijas dizaina nozares attīstību un izaugsmi ilgtermiņā.


2. Konkursa organizatori

Konkursu organizē dizaina birojs H2E (turpmāk tekstā organizators) sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja departamentu„Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs” un Latvijas Mākslas akadēmiju.


3. Konkursa dalībnieki 

Konkursam darbus var pieteikt ikviens autors vai cita ar darbu saistīta persona – fiziska vai juridiska persona, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas u.c. Ja viens un tas pats darbs tiek pieteikts vairāk nekā vienu reizi, apstiprināts tiek tas, kurš ticis iesniegts pirmais.

Konkursam var pieteikt gan Latvijā realizētus darbus, gan tādus, kas realizēti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija. Viens iesniedzējs konkursā var pieteikt ne vairāk kā 2 (divus) darbus.

Visiem darbiem ir jābūt pieejamiem žūrijas apskatei. 

Studiju darbus konkursā var pieteikt izglītības iestādes sadarbībā ar studentu (-iem), pieteikumā norādot visas darba tapšanā iesaistītās personas un to lomu.

Konkursā var piedalīties dalībnieki, kas veikuši valsts noteikto nodokļu nomaksu par savu profesionālo darbību (konkursa organizatoriem ir tiesības pārliecināties par veikto nodokļu nomaksu Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē).


4. Autortiesības

Piesakot darbus konkursā un/vai dodot atļauju darbu pieteikšanai, darbu autori bez atlīdzības piešķir organizatoram un Kultūras ministrijai neatsaucamas, teritoriāli neierobežotas, trešajām personām nododamas savu darbu neekskluzīvās izmantošanas tiesības (vienkāršo licenci) informēšanas un reklāmas nolūkiem par konkursu šiem mērķiem atbilstošā apjomā. Vienkāršā licence organizatoram un Kultūras ministrijai tiek izsniegta uz laiku, kamēr attiecīgie darbi ir aizsargājami atbilstoši Autortiesību likumam. Autors apliecina un garantē, ka viņam pieder visas organizatoram un Kultūras ministrijai piešķirtās tiesības un nepastāv ierobežojumi tās izmantot.

Autors apliecina un garantē, ka darbs ir viņa oriģināldarbs un, radot darbu, autors nav apzināti pārkāpis citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.Darba autors ir atbildīgs pret ikvienu trešo personu, ja tā darbs pārkāpj šo personu intelektuālā īpašuma tiesības. Organizators nav atbildīgs par trešajām personām nodarītu kaitējumu, kas varētu tikt radīts, publiskojot konkursam pieteiktu darbu konkursa vajadzībām.

Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka darba radīšanā, kas iesniegts konkursam, tikušas izmantotas atbilstoši licencētas datorprogrammas, kā arī autors ir rīkojies tā, lai ar savu darbību atbalstītu, veicinātu un atspoguļotu augstākos dizaina un profesionalitātes standartus, ievērojot vienādas konkurences tiesības un nepārkāpjot citu personu autortiesības.


5. Darbu vērtēšanas kritēriji

Visus konkursam pieteiktos darbus vērtē pēc vienādiem un vienlīdz svarīgiem kritērijiem, neizdalot atsevišķās kategorijās:

 1. idejas oriģinalitāte,
 2. atbilstība mērķim,
 3. estētiskā kvalitāte,
 4. funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums,
 5. atbilstoša materiālu izvēle un pielietojums,
 6. jaunrade,
 7. tirgus potenciāls,
 8. ekonomiskā vai sociālā vērtība,
 9. ekoloģisks (videi draudzīgs) risinājums, ilgtspēja,
 10. pieejamība.


6. Darbu pieteikšana

Darbu pieteikšanas termiņš ir viens mēnesis – no 2019. gada 14. janvāra plkst. 12.00 līdz 2019. gada 14. februāra plkst. 12.00. Darbi jāpiesaka, aizpildot pieteikuma veidlapu tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv. Pieteikšanas pēdējā dienā, 14. februārī, pulksten 12.00 darbu pieteikuma forma internetā tiks slēgta.

Pieteiktajiem darbiem jābūt realizētiem pēdējo 2 (divu) gadu laikā – no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 1. janvārim.

Pieteikuma veidlapā precīzi norādīts, kāda tekstuāla un vizuāla informācija par darbu jāiesniedz un kādi vizuālo materiālu tehniskie parametri jāievēro. Visa informācija pieteikuma veidlapā ir jānorāda 2 (divās) valodās – latviski un angliski. Šo prasību neievērošanas gadījumā pieteiktais darbs netiks vērtēts. Darbu pieteicējs ir atbildīgs par informāciju, kāda tiek norādīta pieteikumā. 

Mazgabarīta pieteiktie darbi, ko iespējams pārvietot (produkti, drukas darbi, risinājumi utt.), jānogādā organizatoram norādītā vietā un laikā, kas tiks precizēts un izziņots tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv. Šīs prasības neievērošanas gadījumā pieteiktais darbs netiks vērtēts.

Pēc darbu vērtēšanas beigām pieteicējiem, kuru darbi netiks iekļauti finālistu vidū, jāizņem savi darbi laikā, kas tiks precizēts un izziņots tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv. Organizators neveic darbu uzglabāšanu pēc noteiktā termiņa beigām.


7. Žūrija

Konkursā pieteiktos darbus vērtē žūrija, kuru veido gan Latvijas, gan starptautiski eksperti.  

Žūrijas sastāvs 2019. gadam tiks izziņots publiski pirms darbu iesniegšanas konkursā.

Žūrija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Klātesošo balsīm sadaloties vienādās daļās, izšķirošā ir žūrijas priekšsēdētāja balss.

Žūrijas locekļi nedrīkst būt saistīti ar pieteiktajiem darbiem (t.sk. nedrīkst būt darbu autori, pasūtītāji vai īpašnieki, nedz arī autoru darba biedri vienā birojā vai ģimenes locekļi).


8. Darbu vērtēšanas kārtība

Konkursa  darbu vērtēšana notiek 2 (divos) posmos. 

Pirmajā posmā konkursa žūrija izvērtē visus pieteiktos darbus elektroniski, kā arī klātienē, un atlasa finālistus – darbus, kas saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem reprezentē konkursa mērķi. 

Otrajā posmā 20 (divdesmit) finālam izvirzīto darbu iesniedzējiem jāprezentē savs dizaina darbs konkursa žūrijai 3 minūšu garā klātienes prezentācijā angļu valodā. Klātienes prezentācijas notiks 2019. gada 3. aprīlī Rīgā. Informācija par  prezentācijas laiku un vietu tiks izziņota tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv, kā arī nosūtīta individuāli katram finālistam atbilstoši  konkursa pieteikumā norādītajiem kontaktiem 2019. gada 2. aprīlī. 

Finālam izvirzītie darbi tiks publiski izziņoti tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv un citos publicitātes materiālos, kā arī tiks eksponēti finālam izvirzīto darbu izstādē. Pēc finālistu darbu vērtēšanas žūrija vienojas par augstāko konkursa apbalvojumu sadalījumu. 

Žūrija sagatavo īsu vērtējumu katram finālam izvirzītajam darbam. Šis vērtējums būs pieejams publiski tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv


9. Rezultātu paziņošana un finālistu darbu izstāde

Konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā, kas notiks 2019. gada 4. aprīlī, tiks godināti izcilākie Latvijas dizaina produktu un pakalpojumu radītāji. Finālam izvirzītie darbi tiks izstādīti un būs publiski apskatāmi izstādē Latvijā.


10. Apbalvojumi

Konkursa ietvaros tiek pasniegti trīs pakāpju apbalvojumi un Accenture Latvia specbalva:

 • finālista diploms – 20 (divdesmit) žūrijas izvirzītajiem fināla darbiem, 
 • „Latvijas Dizaina gada balva 2019” 2. un 3. vieta – 2 (diviem) labākajiem fināla darbiem saskaņā ar žūrijas lēmumu, 
 • „Latvijas Dizaina lielā gada balva 2019” 1. vieta – 1 (vienam) fināla darbam saskaņā ar žūrijas lēmumu,
 • Accenture Latvia specbalva tiek pasniegta labākajam digitālajam dizaina risinājumam.

Žūrija var lemt par piešķiramo apbalvojumu skaitu, kā arī lemt par kāda no apbalvojumiem nepiešķiršanu.

„Latvijas Dizaina lielās gada balvas 2019” 1. vietas ieguvējs saņems Latvijas Republikas Kultūras ministrijas naudas balvu 2000.00 euro apmērā (ieskaitot nodokļus) starptautiskā mārketinga un eksporta veicināšanai, tostarp dalībai starptautiskos dizaina pasākumos ar mērķi popularizēt Latvijas dizainu.

Konkursa apbalvošanas ceremonijā tiks publiski paziņoti konkursa laureāti un apbalvoti konkursa fināla darbu autori, piešķirot finālista diplomus labākajiem darbu autoriem  un apbalvojumus „Latvijas Dizaina gada balva 2019” un Latvijas Dizaina lielā gada balva 2019”. 

Apbalvojumi tiks pasniegti darbu autoriem, kas norādīti darba pieteikuma formā.